De derde dimensie in uw leven

Gebruiksvoorwaarden website

Welkom

Welkom op de website van Phi-ton (de "Site"). Lees de onderstaande basisvoorwaarden ten aanzien van uw gebruik van de Site s.v.p. aandachtig door. Door de Site te gebruiken of de op de Site weergegeven Materialen te downloaden, gaat u akkoord met de in deze juridische kennisgeving vermelde voorwaarden. Gaat u hiermee niet akkoord, dan dient u af te zien van het gebruik van de Site of het downloaden van Materialen.

Algemeen

De informatie op deze Site, inclusief maar niet beperkt tot de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de Site, kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Uw gebruik van de Site na een dergelijke wijziging houdt in dat u akkoord gaat en bent gehouden aan de gewijzigde voorwaarden.

Gebruik van Materialen

Alle materialen, waaronder afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, iconen, foto's, videobeelden, schriftelijke - en overige materialen, die deel uitmaken van deze Site (gezamenlijk te noemen: de "Materialen") en de Site zelf worden door Phi-ton International B.V. ("Phi-ton") aangeboden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de gebruikers van de Site.

Eigendom van Materialen

De Materialen op de Site zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Phi-ton. Op de gehele Site is auteursrecht en imagorecht van toepassing. Alle wereldwijde rechten, eigendomsrechten hierop en belangen hierin zijn eigendom van Phi-ton.

Handelsmerken

Phi-ton, Phiton en alle foto's zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van Phi-ton.

De overige product- of dienstnamen of logo's van Phi-ton waarnaar op de Site wordt verwezen, zijn ofwel handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Phi-ton. Het ontbreken van een product- of dienstnaam of logo uit deze lijst impliceert niet dat Phi-ton afstand doet van zijn handelsmerk- of overige intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van een dergelijk(e) naam of logo.

Alle overige op de Site vermelde product- en bedrijfsnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.

Feedback en informatie

Alle Feedback die u naar deze Site inzendt, zal als niet-vertrouwelijke informatie worden beschouwd. Onder "Feedback" wordt onder meer verstaan: commentaren, kaarten, e-mailberichten, suggesties, ideeën en overige inzendingen die op of via deze Site aan Phi-ton worden verstrekt, verzonden of aangeboden of op andere wijze worden verstrekt, verzonden of aangeboden in verband met uw gebruik van deze Site. Het is Phi-ton toegestaan dergelijke Feedback onbeperkt te gebruiken. U gaat ermee akkoord dat de door u naar deze Site verzonden Feedback geen inbreuk maakt op enig recht van derden, waaronder auteursrecht, handelsmerkrecht, privacy of overige persoonlijke - of eigendomsrecht(en). U gaat er overigens mee akkoord dat de door u naar deze Site verzonden Feedback geen lasterlijk - of anderszins onrechtmatig -, beledigend – of obsceen materiaal bevat. U bent en blijft de enige verantwoordelijke voor de inhoud van de door u ingezonden Feedback.

Bedrijven en producten van derden

De vermelding van producten, bedrijven en websites van derden op de Site dient uitsluitend ter informatie en impliceert noch ondersteuning, noch een aanbeveling. Phi-ton is niet aansprakelijk voor de keuze, de prestaties of het gebruik van deze producten of verkopers en vermeldt deze uitsluitend voor het gemak van onze gebruikers. Alle producten van derden dienen direct bij de verkoper te worden besteld en alle mogelijke vergunningen en garantiebepalingen dienen tussen u en de verkoper te worden overeengekomen.

Links naar andere websites

Phi-ton doet geen toezeggingen omtrent de inhoud van enige andere website die via de Site kan worden geopend. Indien u een niet-Phi-ton website bezoekt, dient u te beseffen dat deze onafhankelijk van Phi-ton opereert en dat Phi-ton geen zeggenschap heeft over de inhoud ervan. Een link naar een niet-Phi-ton website impliceert niet dat Phi-ton de inhoud of het gebruik van een dergelijke website ondersteunt of hiervoor enige verantwoordelijkheid aanvaardt.

Garantiebepalingen en disclaimers

Phi-ton streeft ernaar om op deze Site juiste en betrouwbare informatie en gegevens te vermelden. Aangezien Phi-ton de informatie en gegevens uit verschillende bronnen heeft samengesteld, worden deze echter 'AS IS' aangeboden.
Phi-ton doet uitdrukkelijk afstand van alle uitdrukkelijke of impliciete garantiebepalingen en/of voorwaarden ten aanzien van alle zaken die verband houden met deze Site of waarnaar op deze Site wordt verwezen, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garantiebepalingen en/of voorwaarden ten aanzien van verhandelbaarheid of afdoende kwaliteit en geschiktheid voor bepaalde doeleinden, en niet-inbreuk.

Overige bepalingen

Tenzij anders aangegeven, worden deze Site en de Materialen op deze Site uitsluitend aangeboden ter promotie van de producten en diensten van Phi-ton.

Phi-ton International B.V. beheert deze Site vanuit het hoofdkantoor te Nieuw-Vennep. Deze voorwaarden dienen naar Nederlands recht te worden geïnterpreteerd, zonder inachtneming van enig conflictenrecht. Uit deze voorwaarden voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Gebruik van deze Site houdt instemming in met onze Gebruiksvoorwaarden.

Auteursrecht © 2009 Phi-ton International B.V.. Alle rechten voorbehouden.

Logo Interior Innovation Award Cologne 2006 Logo RedDot Award 2006 Logo Good Design Logo Design Preis 2007 Logo Design Preis 2009

sound by Jbgmusic