De derde dimensie in uw leven

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PHI-TON INTERNATIONAL B.V.

De aanduidingen boven de artikelen van deze algemene voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgeno¬men artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.

Artikel 1- Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Phi-ton International B.V., hierna te noemen: Phi-ton, en liggen ten grondslag aan alle leveringen en/of diensten van Phi-ton, alles in de ruimste zin des woords.
 2. Afwijkende bepalingen en/of afspraken zijn slechts dan van toepassing, wanneer Phi-ton die uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt. Afwijkende voorwaarden van de koper zijn op met Phi-ton gesloten overeenkomsten niet van toepassing en binden Phi-ton niet.
 3. Onder "koper" wordt in deze voorwaarden verstaan, de koper, alsmede een ieder die een opdracht aan Phi-ton heeft verstrekt.
 4. Onder 'overeenkomst' wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere overeenkomst die tussen Phi-ton en haar koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.


Artikel 2 - Offertes

 1. Offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, steeds vrijblijvend:
  Het staat Phi-ton met name vrij:
  1. ieder materiaal door gelijkwaardig of beter materiaal te vervangen en
  2. de prijs te wijzigen, indien de in artikel 4.1. genoemde omstandigheden intreden of indien de wijziging zich aankondigt.
 2. Een offerte is geldig voor een termijn, die in de offerte zelf is vermeld. Mocht geen termijn zijn genoemd, dan geldt de aanbieding voor een termijn van dertig dagen.
 3. Phi-ton behoudt zich het recht voor opdrachten te weigeren.


Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Phi-ton en de koper wordt pas geacht tot stand te zijn gekomen, indien en voorzover door Phi-ton de door de koper gegeven schriftelijke opdracht is aanvaard door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging.
 2. Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden Phi-ton slechts na schriftelijke aanvaarding daarvan.

 

Artikel 4 - Prijzen

 1. De door Phi-ton opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren, zoals prijzen van materialen, premies, belastingen, heffingen, vrachten, valutakoersen en dergelijke, met inbegrip van de loonsommen, berekend volgens de bij Phi-ton geldende tarieven.
 2. De door Phi-ton gehanteerde prijzen luiden in Euro's, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Artikel 5 - Nakomingstermijn

 1. Een overeengekomen termijn waarbinnen de overeenkomst moet worden nagekomen is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet, niet-tijdige of niet volledige nakoming dient de koper Phi-ton schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Indien geen termijn is overeengekomen waarvan het voortbestaan van de overeenkomst uitdrukkelijk afhankelijk is, geeft een door Phi-ton veroorzaakte overschrijding van de geplande levertijd met minder dan 30 dagen geen recht op opzegging, noch op vervangende levering door derden, aanspraken op grond van vertraging of aanspraken op vergoeding van een door de overschrijding van de levertijd ontstane schade. Dit geldt alleen indien de overschrijding van de levertijd door toeleveranciers van Phi-ton of door andere ondernemingen wordt veroorzaakt, die van Phi-ton opdracht hebben ontvangen om aan de levering mee te werken.

 

Artikel 6 - Levering

 1. De levering van zaken geschiedt aan het leveringsadres van de koper. Het afleveringsadres moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leverantie algemeen gebruikelijk zijn. De koper moet op het afleveringsadres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorgdragen. De koper zal al het mogelijke doen om te bereiken dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveringsadres en het tijdstip waarop met het lossen van de af te leveren zaken kan worden aangevangen tot een minimum wordt beperkt.
 2. Phi-ton is onverminderd ieders professionele verantwoordelijkheid en binnen de grenzen van haar wettelijke verplichtingen dienaangaande, verantwoordelijk voor het transport van de zaken tot aan de aflevering aan de koper binnen de Europese Unie. Bij levering in andere landen gaat het risico voor het transport en de aflevering van de zaken bij de grenzen van de Europese Unie over op de koper. Phi-ton is in dit verband gerechtigd om aan de (medewerkers) van de koper dwingende voorschriften en instructies op te leggen, die de koper en zijn medewerkers onverkort dienen op te volgen.
 3. Phi-ton is te allen tijde vrij in de keuze van het transportmiddel, zolang Phi-ton het transportrisico draagt. Indien de koper een andere wijze van transport wenst, zal van Phi-ton de instemming niet onbillijk weigeren. Dat veronderstelt echter, dat de koper naast de transportkosten, binnen de Europese Unie ook het transportrisico draagt.
 4. Phi-ton is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), die afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.
 5. Phi-ton meldt de koper telefonisch en schriftelijk dat de zaken gereed staan voor verzending. Indien de koper de zaken niet binnen een week afneemt, heeft Phi-ton de keuze:
  1. Phi-ton houdt vast aan de overeenkomst met de koper. De overeengekomen koopprijs is onmiddellijk opeisbaar. Voorts kan Phi-ton de zaken voor rekening en risico van de koper bij een derde opslaan totdat de koopprijs is betaald en de kosten van de opslag zijn geïnd.
  2. Phi-ton verwerkt de aan de voor een koper geplande zaken op een andere manier. Bij standaardzaken kan Phi-ton de zaken van andere afnemers voor dezelfde prijs verkopen. De koper draagt de kosten van de andere verwerking. Bij speciale producties en indien niet meer dezelfde prijs voor de zaken bij derden kan worden bereikt, kan Phi-ton de zaken naar een veiling brengen, indien Phi-ton de koper terstond van deze veiling in kennis stelt.

    

Artikel 7 - Reclamaties

 1. De koper is verplicht de geleverde zaken terstond na aflevering op eventuele zichtbare of onzichtbare tekortkomingen of beschadigingen te controleren. De koper dient ontdekte tekortkomingen en/of beschadigingen terstond schriftelijk en gespecificeerd te melden. Indien de besteller deze redelijke controle en/of deze onmiddellijke melding nalaat, verliest de koper iedere aanspraak op grond van enige tekortkomingen.
 2. Indien de geleverde zaken in slechts geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden mate afwijken van de overeenkomst en/of gering verschillen in kwaliteit, maten, afwerking of kleur, worden de geleverde zaken geacht te beantwoorden aan de overeenkomst.
 3. Andere reclamaties dan bedoeld in lid 7.1 van deze overeenkomst terzake van de door Phi-ton geleverde zaken moeten door de koper onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd schriftelijk ter kennis van Phi-ton worden gebracht. De koper kan in ieder geval geen aanspraken meer doen gelden indien de kennisgeving aan Phi-ton later plaatsvindt dan zeven (7) dagen na het moment waarop de koper het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
 4. De koper is verplicht de instructies en voorschriften van Phi-ton inzake de wijze van opslag strikt in acht te nemen. De koper kan geen aanspraken doen gelden bij verkeerd gebruik van de zaken.
 5. De koper dient te allen tijde Phi-ton de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
 6. Indien de reclamatie door Phi-ton gegrond wordt geacht, heeft Phi-ton ook de mogelijkheid de zaken te vervangen.
 7. Phi-ton neemt de geleverde zaken slechts na voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming terug. Dit doet zij echter slechts op voorwaarde dat de zaken bij de koper geen schade hebben ondervonden en de koper de verzendinstructies van Phi-ton volledig in acht neemt.
 8. De aanwezigheid van een gebrek zoals bedoeld in dit artikel geeft de koper niet het recht om de betalingsverplichtingen op te schorten.

 

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de koper de vorderingen niet volledig heeft betaald, behoudt Phi-ton zich het eigendom van de geleverde zaken voor. Bij deelbetalingen kan Phi-ton bepalen hoe en aan welke zaken de deelbetalingen worden toegerekend. De koper draagt het risico van de bij hem liggende onbetaald gebleven zaken.
 2. De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid als herkenbaar eigendom van Phi-ton te bewaren. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Phi-ton, is het de koper verboden deze zaken door te verkopen of te gebruiken, zelfs in het kader van de normale bedrijfsvoering.
 3. Indien de koper in gebreke blijft met betaling, is Phi-ton gerechtigd alle onbetaald gebleven zaken terug te nemen. De koper machtigt in dat geval Phi-ton te zorgen voor het transport van de zaken naar Phi-ton voor rekening en risico van de koper. Daartoe verschaft de koper aan Phi-ton en haar vertegenwoordigers en gevolmachtigden te allen tijde onbelemmerde toegang tot de ruimten waar de zaken zich bevinden.
 4. Indien en zolang Phi-ton eigenaar is van de zaken, zal de koper Phi-ton onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de zaken (gedeeltelijk) verloren zijn gegaan c.q. beschadigd zijn, alsmede ingeval de zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de zaken. Bovendien zal de koper Phi-ton op eerste verzoek van Phi-ton mededelen waar de zaken, waarvan Phi-ton eigenaar is, zich bevinden.
 5. De koper is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings-, storm- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering op eerste aanzegging ter inzage te geven aan Phi-ton. Alle aanspraken van de koper op de verzekeraars uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra Phi-ton te kennen geeft dit te wensen, door de koper aan Phi-ton worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Phi-ton jegens de koper.

 

Artikel 9 - Proefzendingen

 1. Phi-ton kan zaken 'op proef' voor een bepaalde periode (proefperiode) aan de koper toezenden. De proefzending geldt als een aanbod en verplicht de koper tot een bijzonder zorgvuldige behandeling. De proefzendingen zijn niet bedoeld voor gebruik, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere regeling getroffen is. De koper kan de op proef toegezonden zaken controleren op geschiktheid voor het beoogde gebruik.
 2. Gedurende de proefperiode blijft de toegezonden zaak eigendom van Phi-ton en draagt de koper het risico van de zaak.
 3. Na het verstrijken van de proefperiode is de koper verplicht om de zaak per ommegaande aan Phi-ton te retourneren op de in artikel 7.7 omschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Daarnaast is de koper verplicht om haar bevindingsresultaten terstond en volledig te overleggen.
 4. Indien de retour gezonden zaak is beschadigd, of om welke reden dan ook naar de opvatting van Phi-ton niet meer geschikt is om te worden verkocht, heeft Phi-ton tegen de koper een aanspraak op betaling van een vergoeding die overeenkomt met het bedrag dat Phi-ton had kunnen verwachten bij de verkoop.

 

Artikel 10 - Betaling

 1. Alle betalingen dienen te worden voldaan op de door Phi-ton aangewezen bank-of girorekening, dan wel ten kantore van Phi-ton.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden in Euro.
 3. Phi-ton kan bij iedere levering zonder opgave van redenen bedingen dat de koper de koopprijs geheel of gedeeltelijk vooruitbetaalt. Phi-ton kan bij iedere levering zonder opgave van redenen bedingen:
  1. dat de koper als zekerheid voor zijn betaling een garantie van een Europese grote bankinstelling stelt, die op eerste verzoek van Phi-ton betaalt;
  2. of dat de koper Phi-ton als zekerheid een onherroepelijk 'Letter of Credit' van een Europese grote bankinstelling afgeeft, die gelijkwaardig is aan een bankgarantie;
  3. of dat de koper een andere onherroepelijke betalingsbelofte van een Europese grote bankinstelling afgeeft.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de koper alle leveringen van zaken en/of diensten binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te betalen op de door Phi-ton aangewezen bank- of girorekening, zonder korting en zonder enig recht op verrekening. De door de bank of girodienst aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 5. Indien de factuur niet binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum is voldaan, is de koper in gebreke en is Phi-ton gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen over het nog onbetaalde bedrag, ingaande veertien (14) dagen na factuurdatum.
 6. Phi-ton accepteert geen wissel als betalingsmiddel. Voor zover Phi-ton in afzonderlijke gevallen tot een cheque besluit, wordt de cheque slechts aanvaardt op voorwaarde dat als gevolg hiervan blijvend een bedrag op de rekening van Phi-ton wordt bijgeschreven.
 7. De koper is ook tot betaling gehouden in het geval hij niet van de door Phi-ton geleverde zaken en/of diensten gebruikt maakt, of als hij niet het door hem beoogde resultaat bereikt.

 

Artikel 11 - Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst

 1. Van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Phi-ton is sprake indien Phi-ton na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen, tengevolge van onder andere oproer, molest, oorlog, terroristische aanslagen, natuurrampen, vandalisme, brand, waterschade, overstroming, werkstaking of overheidsmaatregelen.
 2. Ingeval van niet-toerekenbare tekortkomingen, als bedoeld in het voorgaande lid, aan de zijde van Phi-ton worden de leverings- en andere verplichtingen van laatstgenoemde opgeschort. Phi-ton blijft gerechtigd, zodra dit redelijkerwijs mogelijk is, om haar verplichtingen alsnog na te komen.
 3. Indien door niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Phi-ton de uitvoering van de overeenkomst meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Phi-ton als de koper bevoegd de ontbinding van de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling in te roepen. In het laatste geval dienen Phi-ton en de koper de aan de overeenkomst verbonden gevolgen onderling te regelen.
 4. Ingeval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst ten gevolge van een niet-toerekenbare tekortkoming zal Phi-ton niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 12 - Garantie

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt op de door Phi-ton geleverde nieuwe zaken c.q. verrichte diensten een garantie gegeven op materiaal- en fabricagefouten, ontstaan door normaal gebruik, voor een periode, zoals vermeld in het bij aflevering verstrekte garantiebewijs.
 2. De door Phi-ton gegeven garantie, strekt zich niet verder uit dan de garantie welke jegens Phi-ton door de desbetreffende fabrikant of leverancier is verstrekt en welke jegens Phi-ton wordt nagekomen.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 wordt in ieder geval géén garantie gegeven voor:
  • in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden geringe verschillen in kwaliteit, maten, afwerking of kleur;
  • slijtage als gevolg van normaal gebruik van de betreffende zaken; schade die het gevolg is van onoordeelkundig gebruik.
 4. De garantie vervalt als de koper de zaken verwerkt of deze door onvakkundige opslag of door onvakkundig gebruik wezenlijk verandert.

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

 1. Niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden, dan wel in de overeenkomst erkende aansprakelijkheden van de zijde van Phi-ton in het bijzonder schadevergoedingsaansprakelijkheden, op welke rechtsgrond ook gebaseerd, ook voor zover deze aansprakelijkheden in verband staan met garantierechten van de koper worden voor zover wettelijk toegelaten uitgesloten.
 2. Met name is Phi-ton in dit kader niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, noch voor welke bedrijfsschade dan ook, geleden door de koper dan wel door derden, ontstaan door onjuiste levering, of fouten en gebreken in de door Phi-ton geleverde zaken. Verder aanvaardt Phi-ton in dit kader geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door onjuist of onoordeelkundig gebruik van de door Phi-ton geleverde zaken. Phi-ton is in dit kader evenmin aansprakelijk indien zij vanwege een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Phi-ton of haar leidinggevende medewerkers.

 

Artikel 14 - Emballage

 1. Enkel en alleen indien de koper de emballage afkomstig van Phi-ton binnen twee (2) maanden na factuurdatum leeg en in onbeschadigde staat aan Phi-ton retourneert (franco retour), wordt deze door Phi-ton tegen de berekende prijs teruggenomen.
 2. Phi-ton accepteert geen emballage die niet van haar afkomstig is.
 3. Emballage dient op de in artikel 7.7 omschreven wijze aan Phi-ton te worden geretourneerd en dient verder steeds vergezeld te gaan van informatie waaruit blijkt wie de koper is en waaruit de levering bestaat, waarvoor de emballage als laatste is gebruikt. Indien deze informatie ontbreekt is Phi-ton niet verplicht tot het opvragen hiervan en vindt vergoeding voor geretourneerde emballage slechts plaats op basis van de aanwezige informatie.

 

Artikel 15 - Zekerheidsstelling

 1. Phi-ton is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en de geleverde zaken weer in bezit te nemen:
  1. als de koper zich in een staat van kennelijk onvermogen bevindt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of te zeer met schulden is bezwaard. Van dit onvermogen is sprake:
   1. als een derde of de koper zelf, onder verwijzing naar dit onvermogen of deze te hoge schuldenlast, aanvragen indient bij een overheidsorgaan, waarvan het doel of het gevolg de ontbinding of vereffening van het vermogen van de koper is;
   2. als de koper ondanks herhaalde betalingsherinneringen zijn betalingsverplichtingen jegens Phi-ton niet binnen 7 dagen is nagekomen en als de laatste betalingsherinnering op de onmiddellijke opzegging wijst;
  2. als de geleverde zaken of andere zaken of vorderingen of rekeningen van derden zijn verpand. Voor het overige kan zowel Phi-ton als de koper deze overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen als van haar/hem op gronden die met het gedrag van telkens de wederpartij verband houden, niet langer gevergd kan worden dat aan deze overeenkomst wordt vastgehouden.
 2. In het geval van opzegging met onmiddellijke ingang om de voorgaande redenen draagt de partij die de reden voor opzegging heeft veroorzaakt of hiervoor moet instaan alle kosten en vergoedt de wederpartij alle schade.

 

Artikel 16 - Toepasselijk recht, geschillen

 1. Op alle overeenkomsten met Phi-ton aangegaan, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag, gesloten op 1 april 1980 te Wenen, Trb 1981/184).
 2. Ten aanzien van alle geschillen die tussen Phi-ton en de koper mochten ontstaan, naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden of naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zal uitsluitend de Rechtbank te Haarlem, Nederland, bevoegd zijn, behoudens de toepassing van artikel 108 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Phi-ton blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter. Partijen zullen echter trachten eerst in der minne overeenstemming te bereiken.
 3. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van alle door Phi-ton afgesloten overeenkomsten haar administratieve gegevens beslissend.

 

Artikel 17 - Depot

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, Nederland, onder nummer 3437447.
 2. Voor zover partijen hun geschil voorleggen aan een Nederlandse rechtbank, gelden alleen de in de Nederlandse taal gestelde algemene voorwaarden van Phi-ton. Voor zover partijen hun geschil echter voorleggen aan een rechtbank in het ressort waarvan de zetel van de besteller ligt, gelden alleen die algemene voorwaarden van Phi-ton die gesteld zijn in de rechtstaal van deze rechtbank.
 3. Voor zover deze algemene voorwaarden in strijd zijn met een regeling conform de wilsverklaring van:
  1. aanbod
  2. order en
  3. orderbevestiging evenals
  4. de afwikkeling van de opdracht
  heeft deze wilsverklaring inzake aanbod, order, orderbevestiging en afwikkeling van de opdracht voorrang op de algemene voorwaarden.
 4. Voor zover een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen bij de overeenkomst vervangen een ongeldige bepaling door een geldige bepaling, die economisch gezien zo dicht mogelijk in de buurt komt van de ongeldige bepaling.

 

 

Phi-ton International B.V.

Boekweitstraat 90
P.O. Box 91
2150 AB Nieuw-Vennep

Tel. 0031-(0)252-6265799
Fax. 0031-(0)252-625590
E-Mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Logo Interior Innovation Award Cologne 2006 Logo RedDot Award 2006 Logo Good Design Logo Design Preis 2007 Logo Design Preis 2009

sound by Jbgmusic